I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.pruffer.pl, zwanej dalej Stroną
2. Właścicielem Strony jest adw. Marcin Prüffer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Marcin Prüffer, ul. Księdza Zygmunta Goliana 14, 32-020 Wieliczka, NIP: 6792690407, adres e-mail: kontakt@pruffer.pl zwana dalej Kancelarią.

II. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Strona umożliwia osobom odwiedzającym zwani dalej Użytkownikami skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem poczty e-mail.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail jest Kancelaria.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
4. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania wiadomości do Kancelarii.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.
10. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie, w tym do zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.